Väsby Simsällskap

VÄLKOMMEN TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!
Väsby Simsällskap bildades 1964. Idag har vi c:a 1800 medlemmar. Klubben bedriver träning i Vilundabadet där även vi bedriver babysim, simlekskola, simskola och motionsverksamhet. Sommartid driver klubben kvartersbadet Hasselbadet.
Väsby Simsällskap har som mål att verka för simkunnigheten och simsportens utbredning samt att verka för god kamratanda och respekt för människors lika värde.
Väsby SS bedriver såväl motions -och breddinriktad som prestationsorienterad verksamhet. Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och ungdom samt familjeaktiviteter i vatten.

Gemensamt för alla i Väsby SS är att det skall vara roligt med vatten.

Klicka här för att boka in dig till simskolan!

Anmälan ligger öppen i period 2 till vecka 49!
SIMMARKALLELSE ARENA VILUNDA KNATTE
2018-03-20 13:24
Gäller simmare i Väsby Simsällskap.
Klicka här! 
SIMMARKALLELSE SERIESIM VÄSBY 23/3
2018-03-19 14:57
NU KÖR VI!!
Klicka här.

ÅRSMÖTE 21 MARS KL 18:00 Scandic Hotell
2018-03-19 11:58
KALLELSE TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE (ÅRSMÖTE) 2018

Härmed kallas alla medlemmar i Väsby Simsällskap till 2018 års ordinarie föreningsmöte. Mötet hålls onsdag 2018-03-21, kl. 18.00 på Scandic Hotell, Upplands Väsby. Det bjuds på kaffe.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRENINGSMÖTET 2018
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2018.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fråga om bildande eller nedläggning av sektion.
12. Val av
a. Väsby Simsällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c. två suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år.
d. två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. I detta val är ej ledamöter i styrelse, sektion eller kommitté valbara.
e. tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för en tid av ett år.
13. Behandling av inkomna förslag.
14. Övriga frågor
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Mötet avslutas i vanlig ordning med prisutdelning för KM samt utdelning av andra utmärkelser.
Handlingar inför årsmötet hålls tillgängliga på Väsby Simsällskaps kansli, 
Husarvägen 29, fr.o.m. 2018-03-14.

Väsby Simsällskaps styrelse
BÄSTA FYRAN
2018-03-16 14:22

Hej

Det börjar närma sig Bästa Fyran. Passa på och gå in och boka din klass till den roliga simtävlingen Bästa Fyran.

För mer detaljerad information och anmälan, googla på www.bastafyran.se.


Tävlingen sker i Vilunda badet onsdag 18 april avprickning 11.30 i Vilundaparken.


Välkomna

FUNKTIONÄRSUTBILDNING
2018-03-15 14:58

Funktionärsutbildning

 

Ta tillfället i akt och bli funktionär! Du kommer att ha första parkett och få ta del av ditt barns fritidsaktivitet.

Det finns två kurser som du kan välja mellan och det är Marianne Hörding och Malena Unevik som är utbildare.

Utbildningen är på kansliet Husarvägen 29.

 

Meddela till Marianne marianne.hording@gmail.com eller till Marie msp@vss.se skriv vilken kurs ni kan gå på.

 

Kurs 1) onsdag 11 april kl. 18-21 och onsdag 18 april kl. 18-21

Kurs 2) lördag 14 april kl 09.00-16.00

Bägge kurserna har gemensam praktik med simmare i vattnet torsdag 19 april kl 18.00 inne i simhallen.

 

Ni är hjärtligt Välkomna

Nyheter från våra grupper
Funktionärer, 07/03 10:31 
Funktionärer, 08/02 10:14 
Simskoleverksamheten, 31/01 14:07 
Väsby Swimrun, 10/01 13:06 
Funktionärer, 12/12 13:29 
Simskoleverksamheten, 12/12 12:44 
 
Våra sponsorer
AQUA